Δευτέρα, 21 10 2019

Υποτροφίες Ακαδημίας Αθηνών

 Υποτροφίες Ακαδημίας Αθηνών

Σας αποστέλλουμε προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,  από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως της Ακαδημίας Αθηνών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,  και παρακαλούμε για την ενημέρωση, με όποιον τρόπο κρίνετε πρόσφορο, όσων ενδεχομένως ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συνοδευομένων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Τίνα Αδάμου - Φίκα

Αν. Προϊσταμένη

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3664781

 FAX: 210-3664723