Παρασκευή, 18 10 2019

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού "Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική"

   

                       ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
          ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
                                      Παπασιοπούλου 2-4, 35100 - Λαμία(+30 22310 66900   Email: icb@uth.g

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»

   

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

   

Τα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

 

«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»

 

με στόχο την ειδίκευση πτυχιούχων/διπλωματούχων επιστημόνων στους τομείς:

 

α) της Υπολογιστικής Ιατρικής, της Υπολογιστικής Βιολογίας και των Εφαρμογών τους (ροή Βιοϊατρικής), και β) της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, και της Προσομοίωσης (ροή Πληροφορικής).

 

Δικαίωμα εγγραφής

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, διπλωματούχοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Επίσης, προβλέπεται η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. υποψηφίων διδακτόρων (του ΠΘ ή άλλων Ιδρυμάτων), οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά μαθήματα.

 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ ανώτατο όριο ορίζεται να είναι τριάντα (30) ανά ροή.

 

 Φοίτηση

 

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και η διάρκειά του ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία της εγγραφής.

 

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων εξαμήνων και υποχρεωτική εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Το ΜΔΕ απονέμεται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), που κατανέμονται ως εξής:

 

§   τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες σε κάθε ένα από τα πρώτα δύο εξάμηνα. Οι πιστωτικές μονάδες συγκεντρώνονται με την επιτυχημένη παρακολούθηση και εξέταση σε σειρά μεταπτυχιακών μαθημάτων και

 

§   τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες με την επιτυχή εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας.

 

Τα μαθήματα των δύο ροών (Βιοϊατρικής και Πληροφορικής) είναι ανεξάρτητα και προσφέρονται από τα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΠΘ. Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: 03/03/2015.

 

Για την παρακολούθηση και απόκτηση του ΜΔΕ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα, ύψους 1500 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά, κατά την εγγραφή των φοιτητών στα τρία εξάμηνα.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στο ιδρυτικό ΦΕΚ, τον κανονισμό λειτουργίας και την ύλη των διδασκόμενων μαθημάτων, που υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://icb.sci.uth.gr

 

 Υποβολή αιτήσεων - Δικαιολογητικά

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

        

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Υποψήφιος ο οποίος κατά την υποβολή δεν είναι κάτοχος πτυχίου/διπλώματος, είναι υποχρεωμένος να το προσκομίσει κατά την ημερομηνία εγγραφής του (εφόσον επιλεγεί).

 

 Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από 2 Φεβρουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2015 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 2-4, ΛΑΜΙΑ, ΤΚ 35100