Δευτέρα, 21 10 2019

Ανακοίνωση για την Εισαγωγή νέων Υποψηφίων Διδακτόρων στο ΤΗΜ&ΤΥ

Περιγραφή: Ανακοίνωση για την Εισαγωγή νέων Υποψηφίων Διδακτόρων στο ΤΗΜ&ΤΥ

Σύμφωνα μετα προβλεπόμενα στον ισχύοντα νόμο (3685/2008) η εισαγωγή νέων υποψηφίων διδακτόρων (ΥΔ), γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στο Τμήμα και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην αίτηση υποψηφιότητας.

Οι αιτήσεις εξετάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον εσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπήςμεταπτυχιακών σπουδών.

Σταυρος Α. Κουμπιας, Καθηγητης

Προεδρος ΤΗΜ&ΤΥ