Friday, 18 10 2019

Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

Attachments:
Download this file (ππσ final 5.xls)ππσ final 5.xls

Περιγραφή: Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

 

Αγαπητές/τοί Φοιτήτριες/τές,

Όπως, πιθανώς, γνωρίζετε έχει αρχίσει η διαδικασία αναμόρφωσης-αναβάθμισης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος με προοπτική να εφαρμοστεί από το Ακ. Έτος 2017-18, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες και με γνώμονα το συμφέρον σας.

Η τελευταία αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών έγινε το 2010. Έκτοτε, και ενώ:

  1. Έχουμε διαπιστώσει ως Τμήμα ότι απαιτείται η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών λόγω των νέων δεδομένων  που εχουν προκύψει εν τω μεταξύ (αλλαγές στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο του Τμήματος, νέα μέλη ΔΕΠ, εξορθολογισμός αντικειμένων, βαρος διδακτικού φόρτου κλπ.
  2. Πολλά από τα αντίστοιχα μεγάλα Τμήματα  στην Ελλάδα (πχ. ΕΜΠ, ΑΠΘ κλπ.) έχουν πρόσφατα ριζικά αναβαθμίσει τα προγράμματα σπουδών τους
  3. Η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος (2013) συστήνει εντονα την αναβάθμιση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος μας

το Τμήμα δεν είχε προχωρήσει στην επαναξιολόγηση και αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του για διάφορους λόγους.

Στην τελευταία ΓΣ του Τμήματος (27/6/2016), εγινε συζήτηση επί του θέματος και το Τμήμα αποφάσισε να προχωρήσει στην αναβάθμιση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ενέκρινε αρχικά πρόταση (draft) της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (Κουμπιάς, Αλεξανδρίδης, Κούσουλας, Φακωτάκης, Χούσος, Γιαννακόπουλος, Τζες, Δενάζης, Καλαντώνης) για τα μαθήματα των 3 πρώτων ετών-κορμού- (η οποία επισυνάπτεται), την αφιέρωση του 10ου εξαμήνου μόνο στην διπλωματική εργασία και τον εξορθολογισμό των μαθημάτων επιλογής των εξαμήνων 7ου – 9ου .

Ταυτόχρονα, η ΓΣ ενέκρινε τις φασεις και το χρονοδιάγραμμα αυτής της διαδικασίας, που παρατίθενται παρακάτω.

Θα σας ενημερώνουμε καθόλη την διάρκεια της διαδικασίας αυτής.

Σταύρος Α. Κουμπιάς

Πρόεδρος ΤΗΜ&ΤΥ

ΦΑΣΕΙΣ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Π.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΗΜ&ΤΥ

 

1η Φαση (Κορμός)/Ιούλιος 2016

Έγκριση των γενικών αρχών του ΠΣ (ΓΣ του Τμήματος 27/6/2016) οι οποίες κυρίως συνοψίζονται στην ‘αρχιτεκτονική του κορμού του ΠΠΣ, στη μείωση των ωρών/εβδομάδα, και την απελευθέρωση του 10ου εξαμήνου από μαθήματα αφήνοντάς το ελεύθερο μόνο για διπλωματική. Αποτύπωση με σαφήνεια η φιλοσοφία πάνω στην οποία το πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών οφείλει να αναπτυχθεί για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες.

 

Φάση 2η (ομαδοποίηση μαθημάτων)/Σεπτέμβριος 2016
Ομαδοποίηση των μαθημάτων κορμού όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο 
draft του προγράμματος σπουδών που προτείνει η Επιτροπή (υποφάση Β1), κάτω από γενικές κατηγορίες (Θεματικές Περιοχές, ΘΠ) π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Προγραμματισμός, Κυκλώματα, Ενέργεια κλπ). Θα κληθούν τα μέλη ΔΕΠ να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε κάθε ΘΠ στη λεπτομερή καταγραφή της ύλης που κρίνουν ότι θα πρέπει να διδαχθούν οι φοιτητές στα 3 πρώτα έτη (υποφάση Β2) και στη συνέχεια θα πρέπει η ύλη αυτή να διανεμηθεί μεταξύ των μαθημάτων που ανήκουν στη συγκεκριμένη ΘΠ, λαμβάνοντας όμως υπ’ όψη τις αρχές και τους περιορισμούς που συμφωνήθηκαν στην 1η Φάση.3η  Φάση (4-5 έτος)/ Οκτώβριος2016
Εισαγωγή της έννοια του Κύκλου Σπουδών (ΚΣ) με την υποχρέωση ότι θα πρέπει να εμπλέκονται σε κάθε ΚΣ παραπάνω του ενός τομέα και να ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις οι οποίες απαιτούν εύρος γνώσεων που δεν μπορεί πλέον ένα τομέας να θεραπεύσει από μόνος του (παραδείγματα 
Cyber-Physical SystemsSmart Grids ή Πράσινη Ενέργεια, 5G and Vertical Industriesκλπ.). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι λόγω δια-τομεακότητας των ΚΣ θα προκύψουν κοινά μαθήματα μεταξύ των ΚΣ και άρα θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε και τη μείωση των μελών ΔΕΠ ή να συμφωνήσουμε πιο εύκολα στην προκήρυξη νέων θέσεων σε αντικείμενα που θα είναι αναγκαία σε περισσότερους του ενός ΚΣ με προφανή οφέλη. Τέλος, ένα τέτοιο εργαλείο είναι ευέλικτο και για το μέλλον όπου νέοι ΚΣ μπορεί να προταθούν και παλιοί να καταργηθούν. 

Μετά την οριστικοποίηση της ύλης των επιστημονικών περιοχών, οι αρμόδιοι Τομείς ή ομάδες διδασκόντων θα έχουν τη ευχέρεια να προτείνουν τις τελικές ονομασίες των μαθημάτων αρμοδιότητάς τους και τις απαραίτητες ώρες διδασκαλίας τους, με μικρές όμως αποκλίσεις από τις ώρες του σχεδίου προγράμματος των τριών πρώτων ετών στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή και με εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση. Στη συνέχεια, μετά τη συμφωνία των ΚΣ, οι εμπλεκόμενοι Τομείς και μέλη ΔΕΠ θα προτείνουν και τα μαθήματα ανά ΚΣ και η Επιτροπή Π.Σ. θα διασφαλίσει κατά το δυνατόν ότι δεν θα υπήρχαν επικαλύψεις μαθημάτων. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει η οριστικοποίηση των ΚΣ και η σκιαγράφηση ενδεικτικών τίτλων, όπως θα έχει γίνει ήδη για το πρόγραμμα κορμού.

4η Φάση (Ολοκλήρωση)/Οκτώβριος 2016
Στην τελική αυτή φάση θα γίνει, εφ’ όσον κριθεί σκόπιμο, ένα 
fine tunning και θα αρχίσει η  προετοιμασία για την υλοποίηση του νέου ΠΠΣ από το Ακαδ. Έτος 2017-2018.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και για μελλοντικές αλλαγές, οι αρμόδιοι των επιστημονικών περιοχών θα εκσυγχρονίζουν την ύλη, τις ονομασίες και τις ώρες των μαθημάτων της περιοχής αρμοδιότητάς τους μέσα στο χρονοδιάγραμμα του προγράμματος σπουδών, που θα οριστικοποιήσουμε με το παρόν πρόγραμμα.