Monday, 14 10 2019

Ανακοίνωση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στην "Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια και τις Προηγμένες Δικτυακές Υποδομές για τη Διαχείριση και την Οικονομία της"

Περιγραφή: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» (ΦΕΚ 1715/τ.Β΄/17-5-2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

 Αναμένεται η προκήρυξη του προαναφερόμενου Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει σκοπό την περαιτέρω προαγωγή της Επιστημονικής και Τεχνολογικής γνώσης και την προώθηση της έρευνας σε σύγχρονα, προχωρημένα αντικείμενα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωματούχων στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας με εξελιγμένα ηλεκτρικά δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά απαιτούν για τη λειτουργία τους σύγχρονες ηλεκτρονικές διατάξεις και δίκτυα υπολογιστών, εφοδιασμένα με υπερσύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα για να είναι δυνατός ο εξελιγμένος έλεγχός τους σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επιτυγχάνουμε το βέλτιστο κέρδος στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η οικολογική, αειφόρος ανάπτυξη της χώρας σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Ο σκοπός αυτός προσεγγίζεται: 

α) Με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων-εργαστηρίων που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ευρύτητα γνώσης. 

β) Με την εκπόνηση πρωτότυπης ΜΔΕ υπό την επίβλεψη έμπειρου ακαδημαϊκού ερευνητή. 

Συμμετέχουσες Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων Τμημάτων, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιότητας, για τυπικούς λόγους (π.χ. μη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξετάσεων). Σε αυτούς με απόφαση της Ε.Δ.Ε. τους επιτρέπεται η παρακολούθηση των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων (ΜΜ) (ΜΦ υπό προϋποθέσεις). Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται εφόσον τελικά ο υποψήφιος περαιώσει επιτυχώς τις σπουδές του στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και υποβάλει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών του και το βαθμό Διπλώματος/Πτυχίου το αργότερο μέχρι 1 Νοεμβρίου, οπότε και κρίνεται η υποβληθείσα αίτηση οπωσδήποτε μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών. 

 

Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Δ.Ε. είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της Μ.Δ.Ε.

Πληροφορίες:

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας στο εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσουν μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης και οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο portal:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται: Γραμματεία, 1ος Όροφος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο Πάτρα 26504 Ελλάδα.

Τηλ. 2610996422

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://greenpower.upatras.gr/

http://www.ece.upatras.gr

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Νικόλαος Βοβός